D’var Torah and Torah Portion: Shoftim; deuteronomy 16:18-21:9