D’var Torah and Torah Portion: Shemot; Exodus 1:1-6:1