D’Var Torah and Torah Portion: Ekev; Deut. 7:12-11:25